Monitoring wraz z grupą interwencyjną/MONITORING WITH INTERVENTION GROUP

 

Monitoring systemów alarmowych, jest dotychczas najskuteczniejszą metodą, która  pozwala na szybką reakcję grup interwencyjnych przed włamaniem, napadem lub np. pożarem.

Monitoring polega na odbieraniu przez urządzenia zainstalowane w naszym
Uzbrojonym Stanowisku Interwencyjnym, sygnałów przychodzących z Państwa obiektu.
Są to informacje które dotyczą załączenia, wyłączenia czuwania, wszelkie awarie zasilania, bądź awarie urządzeń np. akumulatora.
Monitoring systemów alarmowych polega na tym, że w przypadku wystąpienia alarmu, wzywa pomoc ze strony wyspecjalizowanych służb, a także jednostek specjalnych np. Straży Pożarnej, Policji, czy pogotowia.
Nasze (USI) na bieżąco odbiera sygnały z podłączonych do niego systemów
alarmowych.
Nad przychodzącymi informacjami całodobowo czuwa osoba dyżurująca, która podejmuje działania i wysyła odpowiednie służby oraz informuje w międzyczasie  osoby upoważnione do ewentualnego wyłączenia alarmu, jeżeli alarm był wywołany fałszywie.
Wszystkie zdarzenia są rejestrowane i archiwizowane komputerowo z możliwością ich odtworzenia na życzenie klienta.
Dla naszych Klientów działa całodobowy numer alarmowy. Można na niego dzwonić z każdym pytaniem i wątpliwością dotyczącą działania systemu alarmowego. Należy również zgłaszać przypadki, gdy obiekt będzie na dłużej, niż zwykle w stanie czuwania lub gdy będzie włączane czuwanie później niż zwykle.

Monitoring of alarm systems is currently the most effective method, as it enables rapid response of intervention groups against a burglary, assault or fire. We provide monitoring by receiving signals coming from your facility with the devices installed in our Armed Intervention Station. These messages are related to arming, disarming, any power failures, or failure of devices such as batteries. Monitoring of alarm systems is designed to call for help from specialised services, as well as special units such as the Fire Department, Police, or ambulance, every time an alarm goes off.

Our (USI) system continuously receives signals from the connected alarm systems.

The incoming information is supervised around the clock by a trained employee on duty, who takes action and dispatches the appropriate services, in the meantime informing those authorised to disable the alarm, if it was unnecessarily triggered. All events are recorded and archived by the computer with the possibility of restoring them at the request of the client.

We provide emergency number for our clients on a 24-hour basis. The service is used to clarify any questions or doubts concerning the operation of the alarm system. You should also report cases when the facility will be on standby for longer than usual or when it will be armed later than usual.